Wdrażanie faktur elektronicznych już od 2022 roku?

Obecnie planowane są modyfikacje w zakresie fakturowania oraz wdrożenie Krajowego Systemu e-Fakturowania, co będzie wiązało się z tworzeniem nowego rodzaju faktur, tzw. faktur ustrukturyzowanych. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat i zdobyć całą odpowiednią wiedzę.

Fakturowanie przez internet

Z pierwszym dniem października 2021 r. Sejm zatwierdził zmianę ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, która jest bezpośrednio związana z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Dotyczy ona również możliwości wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur, zwanych „fakturami ustrukturyzowanymi”, za pośrednictwem opracowanego systemu. Przewiduje się, że przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Podatnicy będą mieli możliwość zrezygnowania z nowych regulacji. Nowa forma faktur będzie funkcjonować w obrocie gospodarczym obok dotychczas stosowanych dokumentów, takich jak faktury tradycyjne i faktury online. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych może stać się obowiązkowe dla podatników od stycznia 2023 r., jednak obecnie nie ma żadnych działań legislacyjnych, które by to potwierdzały. Podjęto decyzję, że faktury ustrukturyzowane będą wystawiane według jednolitego wzoru, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów. Podatnicy są odpowiedzialni za przygotowywanie faktur i przesyłanie ich do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą interfejsu API.

Zmiany w sposobie generowania faktur

Ponadto zmianie ulegną przepisy dotyczące wystawiania rachunków. Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie modyfikacji w sposobie oznaczania faktur, a także możliwość ich wcześniejszego, a nie późniejszego przekazywania. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału faktury nie ma już obowiązku oznaczania faktur słowem „DUPLIKAT”. Podobnie w przypadku innych form rachunków sytuacja jest taka sama. Nie będzie wymogu umieszczania na fakturze napisu „FAKTURA KOREKTA” lub „KOREKTA”, nie będzie też wymogu podawania przyczyny korekty. Ponadto, faktury będą mogły być wystawiane wcześniej niż dotychczas. Wcześniejszy termin wystawiania rachunków zostanie w przyszłości wydłużony z trzydziestu dni do maksymalnie sześćdziesięciu dni. Termin ten będzie mógł być prawnie egzekwowany przed dostawą towarów lub wykonaniem usług. Dodatkowe funkcje obejmują możliwość stosowania zbiorczych korekt do wielu pozycji faktur jednocześnie, które będą objęte tą samą naprawą.